Korporata Energjetike e Kosovës SH.A.
Energetska Korporacija Kosova D.D.
Kosovo Energy Corporation J.S.C.
 
  KEK-u dorëzon në ZRRE aplikimin e tij për tarifat e vitit 2012

14-01-2012

Procesi i zhvillimit të tarifave të energjisë ka filluar me dorëzimin e kostove të vitit 2012 të KEK-ut në Zyrën së Rregullatorit për Energjisë (ZRRE), të cilat duhet të përfshihen në tarifat e energjisë nga 1 prill 2012.

 

 Në përgatitjen e aplikimit tarifor, KEK-u në mënyrë të kujdesshme  ka studiuar Rregullat e reja të tarifave që janë miratuar nga ZRRE në nëntor të vitit 2011 dhe i ka aplikuar ato për përgatitjen e tërë aplikimit. Në zhvillimin e tarifave 2012, KEK-u ka kërkuar që të reflektojë të gjitha kostot e saja aktuale për ofrimin e shërbimeve sikurse çdo biznes tjetër. Në aplikimin e tij, KEK-u paraqet të hyrat e lejuara maksimale që do të duhej të lejohej t’i mbulojë prej konsumatorëve të rregulluar sipas rregullave të reja të tarifave në shumën prej 239 milionë €. Me fjalë të tjera, kjo shumë paraqet një rritje prej 45 milionë € ose 23% prej nivelit të tarifave ekzistuese.

 

Rritja tarifore  prej 45 milionë eurosh është kryesisht rezultat i 2 faktorëve:

 

1.      Përfshirja e aseteve të para vitit 2006- për mbulimin e kostos, në pajtueshmëri me rregullat e reja të tarifave, të cilat më parë janë vlerësuar nga ZRrE-ja si “Zero”. Rritja e çmimeve për shkak të përfshirjes së këtyre aseteve është rreth 25 milionë €.

Për shumë vite, Qeveria e Kosovës ka siguruar një subvencion për konsumatorët e energjisë elektrike, duke e parandaluar koston e këtyre aseteve të përfshihet në tarifa. Duke pasur parasysh se Qeveria nuk mund të vazhdojë me subvencionimin e sektorit të energjisë elektrike dhe në përpjekje që të bëjë tarifat më kosto reflektive, ZRRE ka ndërmarr hapa që të ndryshojë rregullat e tarifave dhe të përfshijë të gjitha asetet e para vitit 2006 në tarifa.

2.      Kostoja e energjisë importuar që nuk subvencionohet nga Qeveria- 23 milionë € është kostoja e energjisë së importuar nga të hyrat e KEK-ut në vitin 2011 nga totali prej 50 milionë eurosh. Pjesa tjetër prej 27 milionë € ishte subvencion i Qeverisë. Në vitin 2012, kostoja e importit të energjisë në tarifa pritet të jetë 44 milionë € nga të hyrat vetanake të KEK-ut dhe 13 milionë € subvencion nga Qeveria, që është një zvogëlim për më tepër se 50 %. Ky zvogëlim e detyron KEK-un të importojë me mjete vetanake energji elektrike për  21 milionë € më tepër se një vit më herët.

KEK-u ka bërë dhe vazhdon të bëjë çdo përpjekje që të minimizojë kostot që konsumatorët duhet të paguajnë. Në këtë aplikim tarifor KEK-u ka përfshirë zvogëlime të konsiderueshme të kostos bashkë me një zvogëlim të konsiderueshëm të humbjeve komerciale. Nga këto zvogëlime direkt përfitojnë  konsumatorët. 

 

KEK-u e kupton se një rritje e konsiderueshme e tarifave prek aspektin social, duke pasur parasysh kushtet e varfra ekonomike në Kosovë dhe nivelet e larta të papunësisë. Prandaj, ne kemi propozuar opsionet në ZRRE, në mënyrë që të zvogëlojmë efektin e rritjes së lartë të tarifave brenda një viti. KEK-u pret që ZRRE do të marrë në konsiderim opsionin  e zvogëlimit  të rritjes në 12% dhe të opsionit tjetër për zvogëlimin e rritjes në 9%, nëse  Qeveria jep një subvencion shtesë prej 7 milionë € vetëm për konsumatorët e amvisërisë.

 

Konsumatorët e amvisërisë janë çështja kryesore në këtë rishikim tarifor pasi që me tarifat me të cilat ngarkohen ata mbulohet vetëm  65% e kostos së shërbimeve që marrin nga korporata. Kjo situatë ekziston  përkundër faktit se i tërë subvencioni i Qeverisë për energjinë e importuar (13 milionë €) në vitin 2012 do të alokohet për ta. Shprehur në vlera monetare tarifat e amvisërisë nuk e mbulojnë koston e shërbimeve që marrin për 52 milionë €. Kjo është rezultat i subvencionimit të Qeverisë gjatë disa viteve, e cila ka mundësuar që çmimet e amvisërisë të mbahen artificialisht të ulëta. Kosova është angazhuar që të ndjekë Udhëzimet e Bashkimit Evropian në sektorin e energjisë elektrike dhe ato kërkojnë që subvencioni i tarifave të amvisërisë të hiqet nga kategoritë e tjera të konsumatorëve deri në fund të vitit 2014. KEK-u mbështet përpjekjet për bërjen e tarifave më kosto reflektive dhe është duke u përpjekur që ta lehtësojë barrën për amvisëri kurdo që është e mundshme. 

 

Në mënyrë që të kemi një menaxhim më efikase të kostos për të ofruar energji shtesë që konsumatorët do ta kërkojnë në vitet e ardhshme, KEK-u ka propozuar që menjëherë të implementojë një plan për rritjen e kapacitetit gjenerues, si riaktivizimin e Kosovës A2. Me rritjen e furnizimit vendor nevoja për import do të zvogëlohet dukshëm, duke përmirësuar kështu sigurinë e furnizimit.

 Shkarko Dokumentin
Informata për publik
Zëvendëspresidentja e Bankës Botërore konfirmon mbështetjen për KEK-un
Një delegacion i larte i Bankës Botërore i udhëhequr nga znj. Lau...
Sqarim për publik
Për hir te sqarimit te opinionit. KEK sh.a është i obliguar te r...
Sekretariati i Komunitetit të Energjisë konfirmon mbështetjen për KEK-un
Drejtori i Sekretariatit te Komunitetit te Energjisë me seli në V...
Sqarim për publik
Për hir të informimit të opinionit, KEK sh.a. sqaron se pas pub...
Sqarim i Drejtorit Menaxhues
Siç edhe jam deklaruar edhe më herët për opinionin, lidhur me dy...
Përfundojnë me sukses hapat për prodhim stabil të Kosovës B
KEK sh.a. njofton se kanë perfunduar me sukses të gjitha veprimet...
KEK gëzon fëmijët e Obiliqit, si çdo fundvit
Përkundër angazhimeve rreth sanimit të pasojave të aksidentit të ...
Përkundër te gjitha sfidave KEK synon prodhimin sipas planit
Si edhe qe jeni te informuar, përkundër sfidave te ndërlidhura me...
KEK mbështet personat me nevoja te veçanta
Përkundër angazhimeve rreth aftësimit të të gjitha njësive gjener...
Sqarim për publikun
Për hir të informimit të opinionit, KEK sh.a. sqaron se nuk ka pa...
Shpërndaje
 
© 2010 Korporata Energjetike e Kosovës