Korporata Energjetike e Kosovës SH.A.
Energetska Korporacija Kosova D.D.
Kosovo Energy Corporation J.S.C.
 
Arkivi i konkurseve
<< 1 - 20 nga 178 >>
Divizoni Titulli i punës Data e publikimit Afati i fundit Shkarko
Auditimi i Brendshem Zyrtar i Auditimit të Brendshëm
18-02-2015
05-03-2015
Divizioni i Burimeve Njerëzore Udhëheqës i Sektorit të administrimit të pagave
23-12-2014
05-01-2015
Divizioni Prodhimi i Qymyrit Menaxher i Departamentit Perkrahja Afariste ne DPQ
19-11-2014
27-11-2014
Njesia qendrore per planifikim strategjik Shpallje Publike Koordinator
30-09-2014
10-10-2014
Zyra e Sekretarit të Korporatës - Zyra Ligjore Drejtor i Zyrës Ligjore
19-09-2014
29-09-2014
Divizioni Financiar Analistë i lartë buxheti për investime kapitale
19-09-2014
29-09-2014
Auditimi i Brendshem Zyrtar i Auditimit të Brendshëm
28-08-2014
16-09-2014
Zyra Ekzekutive për Përputhshmëri Institucionale dhe Organizative Drejtor i Zyres Ekzekutive per Perputhshmeri Institucionale dhe Organizative
21-08-2014
31-08-2014
Drejtoria KEK Këshilltar për komerciale , tregtim dhe çështje me rregullator
10-04-2014
16-04-2014
Zyra e Sekretarit të Korporatës - Zyra Ligjore Shpallje publike Drejtor i Zyres Ligjore
24-03-2014
07-04-2014
Zyra e Sekretarit të Korporates Zyrtar i larte per raportime
24-03-2014
07-04-2014
Auditimi i Brendshem Zyrtar i Auditimit të Brendshëm
06-02-2014
28-02-2014
Auditimi Intern Zyrtar i Auditimit të Brendshëm
10-12-2013
24-12-2013
TCB Saldues elektrik
18-07-2013
26-07-2013
Konzorciumi Çalik Limak Energy – Kosovë Asistent /e Administrative
08-04-2013
15-04-2013
Konzorciumi Çalik Limak Energy – Kosovë Kontabilist i Mjeteve Themelore
08-04-2013
15-04-2013
Konzorciumi Çalik Limak Energy – Kosovë Koordinator i Llogarive te Arketueshme dhe te Pagueshme per Konsumator
08-04-2013
15-04-2013
Konzorciumi Çalik Limak Energy – Kosovë Koordinator i Llogarive te Pagueshme dhe te Arketueshme per Furnitor
08-04-2013
15-04-2013
Konzorciumi Çalik Limak Energy – Kosovë Operator i Sistemit te Menaxhimit te Dokumenteve
08-04-2013
15-04-2013
Konzorciumi Çalik Limak Energy – Kosovë Specialist për Projekte Kapitale
08-04-2013
15-04-2013
<< 1 - 20 nga 178 >>
 
© 2010 Korporata Energjetike e Kosovës