Korporata Energjetike e Kosovës SH.A.
Energetska Korporacija Kosova D.D.
Kosovo Energy Corporation J.S.C.
 
  EKK-a predala u RUE svoju aplikaciju o tarifama za 2012 godinu

14-01-2012

Proces razvijanja energetskih tarifa je poceo sa predajom kostoa za 2012 godinu u EKK-a kod Regulatornog Ureda za Energiju  (RUE), koje treba da budu obuhvacene u tarife za energiju od 1 aprila 2012.

 

 U priremi tarifne aplikacije, EKK-a je na pažljiv nacin studirala nova Pravila tarifa koje su odobrene od strane RUE u novembru 2011 i primenila ih je u pripremi cele aplikacije. U razvitku tarifa za 2012, EKK-a je zahtevala da reflektuju svi njeni aktuelni kostoi za pružanje uluga kao svaki drugi biznis. U svojoj aplikaciji EKK-a predstavlja maksimalne dozvoljene Prihode koje treba da budu dozvoljene za pokrivanje od strane regulisanih potrošaca prema novim pravilima o tarifama u iznosu od 239 miliona €. Ostalim recima, ovaj iznos predstavlja jedno povecanje od 45 miliona €. ili 23% od postojecog nivoa za tarife.

 

Tarifno povecanje od 45 miliona eura je uglavnom rezultat 2 faktora:

 

1.      Obuhvacanje aseta pre 2006 godine – za pokrivanje kostoa, u skladu sa novim tarifnim pravilima, koje su ranije procenjene od strane RUE-a kao “Nula”. Povecanje cena zbog obuhvacanja ovih aseta je oko 25 miliona €.

Mnoge godine, Vlada Kosova je obezbedjivala subvencije za potrošace elektricne energjie, sprecavajuci kosto ovih aseta za obuhvacenje u tarifama. Imajucu u vidu da Vlada ne može nastaviti sa subvencijama u sektoru elektricne energjie i naporima da se tarife urade sa reflektivnim kostom, RUE je preduzela korake da promeni tarifna pravila i obuhvati sve asete pre 2006 godine.

2.      Kosto uvezene energjie koji se ne subvencioniše od strane Vlade - 23 miliona € je kosto uvezene energjie od prihoda EKK-a u 2011 godini u totalu od 50 miliona eura. Ostali deo od 27 miliona € je subvencija Vlade.U 2012 godini, kosto uvezene energjie u tarifama se ocekuje da bude 44 milionë € od sopstvenih prihoda EKK-a i 13 miliona € subvencije od strane Vlade, što je smanjivanje za više od 50 %. Ovo smanjivanje primorava EKK-a da uveze sa sopstvenim sredstvima elektricnu energiju za 21 milion € više nego godinu dana ranije.

EKK-a  je uradila i nastavlja da cini sve kako bi minimizirala kosto za potrošace koji treba da placaju. U tarifnoj aplikaciji EKK-a je obuhvatila znatna smanjivanja kostoa zajedno sa znatnim smanjivanjem komercijalnih gubitaka. Od ovih smanjivanja direktno imaju koristi potrošaci. 

 

EKK-a razume da je znatno povecanje tarifa pogadja socijalni aspekat, imajuci u vidu siromašne ekonomske uslove na Kosovu i veliki nivo nezaposlenosti. Zato, mi smo predložili opcije u RUE, na nacin kako bi smanjili efekat velikog povecanja tarifa unitar jedne godine. EKK-a ocekuje da ce RUE uzeti u obzir opciju smanjivanja povecanja od 12% i druge opcije o smanjivanju povecanja na 9%, ako Vlada da jednu dodatnu subvenciju od 7 miliona € samo za potrošace u domacinstvu.

 

Potrošaci u domacinstvu su glavno pitanje u tarifnoj reviziji pošto sa tarifama sa kojim su zaduženi oni  pokrivaju samo 65%  kostoa usluga koje uzimaju od strane korporacije. Ovo stanje postoji i pored cinjenice da je sela subvencija Vlade za uvezenu energiju (13 miliona €)u 2012 godini alocirana za njih. Izražena u monetarnoj vrednosti tarife za domacinstvo ne pokrivaju kosto usluga za koju dobijaju za 52 miliona €. Ovo je rezultat subvencije Vlade tokom nekoliko godina, koja je omogucavala da se cene u domacinstvu drže artificialno niže. Kosovo je angažovano da sledi Uputstva Evrepske Zajednice u sektoru elektricne energije i one zahtevaju da se subvencija tarifa u domacinstvu izostavi od ostalih kategorija potrošaca do kraja 2014 godine. EKK-a podržava napore za pravljanje tarifa sa reflektivnim kostom i cini sve da olakša teret za domacinstvo kada je to moguce. 

 

Na nacin kako bi smo imali efikasnije rukovodjenje sa kostom i da bi smo pružili dodatnu energiju potrošacima koji ce zahtevati u narednim godinama, EKK-a je predložila da se odmah primeni jedan plan za povecanje proizvodnih kapaciteta, kao reaktiviranje bloka Kosova A2. Sa povecanjem domaceg Snabdevanja potrebe za uvozom ce biti vidljivo smanjene, poboljšavajuci stabilnost u snabdevanju.

 

 

Novosti
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
 
© 2010 Energetska Korporacija Kosova